Інформація емітентаПротоколи загальних зборів акціонерів  next  Протокол чергових загальних зборів 26.03.2013р.


ПРОТОКОЛ

чергових Загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

 (надалі - Товариство)

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304                                           «26» березня 2013 року

 

         Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20.03.2012 року.

 

Збори відкрила Голова Наглядової ради Товариства Філіпська Ірина Вікторівна, яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради                                      б/н від 30.01.2013 року) про призначення Реєстраційної комісії у складі: Голова реєстраційної комісії -  Приц Максим Євгенійович – директора Товариства.

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Гуржий Наталія Анатоліївна – бухгалтер Товариства;

2.       Ващенко Нонна Григоріївна – член Наглядової ради Товариства;

3.       Іванченко Раїса Миколаївна - член Наглядової ради Товариства;

4.       Чернобровська Кароліна Миколаївна – Ревізор Товариства.

 

Слухали:

Голову реєстраційної комісії Товариства Прица М.А., з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 22 (двадцять дві) юридичні особи та 2 (дві) фізичні особи, які у сукупності володіють 5 000 000 000  штук простих іменних акцій та мають право голосувати на загальних зборах акціонерів Товариства.

          На початок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 4 (чотири) представника акціонерів, що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 4 986 100 467 штук, що складає 99,7221 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 % голосуючих акцій.

 

Голосування з питань порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані представникам акціонерів під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Рішення з дев’ятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

 

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Філіпську Ірину Вікторівну, яка оголосила чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

4 питання:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

8 питання:  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

             

1 питання:

Слухали: Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Директор Товариства Приц М.Є., який запропонував обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ващенко Нонну Григорівну, та Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Іванченко Раїсу Миколаївну.

         Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Ващенко Нонну Григорівну, а Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Іванченко Раїсу Миколаївну.

 

2 питання:

Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії  бухгалтер Товариства Гуржий Наталія Анатоліївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Голова лічильної комісії: Гуржий Наталія Анатоліївна.        

 

3 питання:

Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

Виступив: Директор Товариства Приц Максим Євгенійович.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів Ващенко Н.Г., яка запропонувала затвердити:

1.       Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік;

2.       Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

«за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  

1. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

 

4 питання.

Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Філіпська І.В., яка доповіла звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2012 році. Філіпська І.В. повідомила про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства, а також те, що на підставі проведених перевірок недоліків у роботі виконавчого органу Товариства виявлено не було, виконавчий орган Товариства не порушував покладені на нього функції та діяв в межах компетенції визначеної законодавством України та Статуту Товариства. 

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Голова Наглядової ради Товариства Філіпська І.В. запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

          Голосували:

«за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

 

5 питання.

Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

Виступила: Ревізор Товариства Чернобровська К.М., яка доповіла звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 фінансового року.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г., яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

          Голосували:

«за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік

    

6 питання.

Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

Виступила: Голова загальних зборів Товариства Ващенко Н.Г., яка запропонувала затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

          Голосували:

«за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

 

7 питання.

Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.     

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.     

          Голосували:

«за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.    

 

8 питання:

Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г.

Голосували:

«за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. 100 відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2012 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання:

Слухали: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г., яка запропонувала:

1) Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу товарів (послуг), цінних паперів, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 копійок;

2) Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 99,7221 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

           Рішення прийнято.

Вирішили:

1.       Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу товарів (послуг), цінних паперів, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 копійок.

2.       Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Голова зборів запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол чергових Загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила Збори.

 

Голова зборів                          ____________                       Н.Г. Ващенко

 

Секретар зборів                     ___________             Р.М. Іванченко