Інформація емітентаПротоколи загальних зборів акціонерів  next  Протокол позачергових загальних зборів від 23.12.2013р.


      ПРОТОКОЛ

позачергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

 (надалі - Товариство)

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304                                                                  «23» грудня 2013 року

 

         Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17.12.2013 року.

 

Збори відкрила Голова Наглядової ради Товариства Філіпська Ірина Вікторівна, яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради                                      б/н від 08.11.2013 року) про призначення Реєстраційної комісії у складі: Голова реєстраційної комісії -  Приц Максим Євгенійович – директора Товариства.

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Гуржий Наталія Анатоліївна – бухгалтер Товариства;

2.       Ващенко Нонна Григоріївна – член Наглядової ради Товариства;

3.       Іванченко Раїса Миколаївна – член Наглядової ради Товариства.

 

Слухали:

Голову реєстраційної комісії Товариства Прица М.А., з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 25 (двадцять п’ять) юридичних осіб та 3 (три) фізичні особи, які у сукупності володіють 5 000 000 000 штук простих іменних акцій та мають право голосувати на загальних зборах акціонерів Товариства.

          На початок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 7 (сім) представників акціонерів, що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 4 960 659 595 штук, що складає 99,2132 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 % голосуючих акцій.

 

Голосування з першого по третє та з п’ятого питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування з четвертого  питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації.   

Рішення з четвертого питання порядку денного приймається шляхом проведення кумулятивного голосування, з інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (представникам акціонерів), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

         Інших пропозицій не надійшло.

 

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Філіпську Ірину Вікторівну, яка оголосила позачергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

4 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

5 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

             

 

1 питання:

Слухали: Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Директор Товариства Приц М.Є., який запропонував обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ващенко Нонну Григорівну, та Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Іванченко Раїсу Миколаївну.

         Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 960 659 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ващенко Нонну Григорівну, а Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Іванченко Раїсу Миколаївну.

 

2 питання:

Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії  бухгалтер Товариства Гуржий Наталія Анатоліївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 960 659 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Члени лічильної комісії: - Гуржий Наталія Анатоліївна;

                                              - Дмитрієва Валерія Ігорівна.      

 

3 питання:

Слухали: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г., яка повідомила, про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради Товариства, яку було обрано строком на три роки. Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г., запропонувала, припинити з 23.12.2013 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Наглядової ради – Філіпська Ірина Вікторівна;

        Член Наглядової ради – Ващенко Нонна Григорівна;

        Член Наглядової ради – Іванченко Раїса Миколаївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 960 659 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Припинити з 23.12.2013 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Наглядової ради – Філіпська Ірина Вікторівна;

        Член Наглядової ради – Ващенко Нонна Григорівна;

        Член Наглядової ради – Іванченко Раїса Миколаївна.

 

4 питання.

Слухали: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г., з пропозицією обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у новому складі у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:

1)      Капітонова Альона Олександрівна; 

2)      Іванченко Раїса Миколаївна; 

3)      Кайстра Ірина Олександрівна;

4)      Жовненко Наталія Анатоліївна. 

Інших пропозицій не надійшло.

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Капітонова Альона Олександрівна – 5 203 630 782 голосів;

«за» кандидата Іванченко Раїса Миколаївна  3 264 182 597 голосів;

«за» кандидата Кайстра Ірина Олександрівна   5 592 630 730 голосів;

«за» кандидата Жовненко Наталія Анатоліївна – 821 534 676 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.  Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб:

     Член Наглядової ради – Капітонова Альона Олександрівна;

        Член Наглядової ради – Іванченко Раїса Миколаївна;

        Член Наглядової радиКайстра Ірина Олександрівна.

2.  Ухвалили рішення про те, що Наглядова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов’язки з 24.12.2013 року.

 

5 питання.

Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г.

Голосували:

«за» – 4 960 659 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 

2. Уповноважити директора Товариства Прица Максима Євгенійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

    

Голова зборів запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила Збори.

 

Голова зборів                      ____________           Н.Г. Ващенко

 

 

Секретар зборів                  ___________             Р.М. Іванченко