Інформація емітентаПротоколи загальних зборів акціонерів  next  04.04.2014р. протокол чергових загальних зборів


ПРОТОКОЛ

чергових загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

 (надалі - Товариство)

 

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304                                                    «04»  квітня  2014 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 31.03.2014 року.

 

Збори відкрила Голова Наглядової ради Товариства Кайстра І.О., яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради б/н від
14.02.2014 р.) про призначення реєстраційної комісії у складі:

         Член реєстраційної комісії: Приц Максим Євгенійович;

Член реєстраційної комісії: Сосна Сергій Олегович.

         Кайстра І.О.. повідомила присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Прица Максима Євгенійовича (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 04.04.2014 року).

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Капітонова Альона Олександрівна – член Наглядової ради Товариства;

2.       Дмитрієва Валерія Ігорівна – адміністратор безпеки Товариства;

3.       Королькевич Юлія Вікторівна – адміністратор реєстрації Товариства.

 

Слухали:

Прица М.Є. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення чергових загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 27 (двадцять сім) юридичних осіб та 3 (три) фізичні особи, які у сукупності володіють 5 000 000 000 штук простих іменних акцій та мають право голосувати на загальних зборах акціонерів Товариства.

          На початок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 6 (шість) представників акціонерів, що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 4 311 556 588 штук, що складає 86,2311 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 % голосуючих акцій.

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Кайстра Ірину Олександрівну, яка оголосила чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Голова Наглядової ради Товариства Кайстра Ірина Олександрівна повідомила наступне.

Голосування з першого по дев’яте, а також з одинадцятого, дванадцятого, чотирнадцятого та п’ятнадцятого питань порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос. Голосування з десятого та тринадцятого питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам під час реєстрації.   

Рішення з десятого та тринадцятого питань порядку денного приймаються шляхом проведення кумулятивного голосування, рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного приймаються більш як
50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

 

          

1 питання.

Слухали: Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Кайстра Ірину Олександрівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Капітонову Альону Олександрівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 311 556 588 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Кайстра Ірину Олександрівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Капітонову Альону Олександрівну.

 

2 питання.

Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Член лічильної комісії: Дмитрієва Валерія Ігорівна;

Член лічильної комісії: Королькевич Юлія Вікторівна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 311 556 588 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Член лічильної комісії: Дмитрієва Валерія Ігорівна;

Член лічильної комісії: Королькевич Юлія Вікторівна.

 

3 питання.

Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.

Виступив: Директор Товариства Приц М.Є.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала:

1.  Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства                                  за 2013 рік;

2.  Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 311 556 588 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

 

4 питання.

Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Кайстра І.О., яка доповіла звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2013 році. Голова Наглядової ради Товариства повідомила про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства, яка запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 4 311 556 588 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

 

5 питання.

Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 4 311 556 588 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.

 

6 питання.

Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала затвердити висновок Ревізора Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 311 556 588 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.

 

7 питання.

Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 311 556 588 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

 

8 питання:

Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О.

Голосували:

«за» – 4 311 556 588 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2013 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання.

Слухали: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О., яка повідомила, що

питання щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства було внесено до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства у зв’язку із отриманням заяви одного з членів Наглядової ради Товариства про дострокове припинення його повноважень як члена Наглядової ради Товариства. Однак, на сьогоднішню дату, зазначений член Наглядової ради Товариства, відкликав свою заяву про дострокове припинення власних повноважень як члена Наглядової ради Товариства.

Запитань та інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – немає,

«проти» – 4 311 556 588 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Не припиняти повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі.

 

10 питання. Слухали: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О. з пропозицією обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у новому складі у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:

1)      Кайстра Ірина Олександрівна;

2)      Іванченко Раїса Миколаївна;

3)      Капітонова Альона Олександрівна;

4)      Ніколенко Ганна Олександрівна. 

Інших пропозицій не надійшло.

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Кайстра Ірина Олександрівна – 0 голосів;

«за» кандидата Іванченко Раїса Миколаївна  0 голосів;

«за» кандидата Капітонова Альона Олександрівна –  0 голосів;

«за» кандидата Ніколенко Ганна Олександрівна – 0 голосів.

«проти усіх кандидатів» 4 311 556 588  голосів.

«утрималися щодо всіх кандидатів» – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Новий склад Наглядової ради Товариства не обирати.

 

11 питання. Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О.

Голосували:

«за» – немає,

«проти» – 4 311 556 588 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Не затверджувати умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 

12 питання. Слухали: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Виступила: Голова засідання чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала, у зв’язку із закінченням терміну повноважень Ревізора Товариства Чернобровської Кароліни Миколаївни, на яку були покладені повноваження Ревізора строком на три роки, припинити з 04.04.2014 року повноваження Ревізора Товариства Чернобровської К.М.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 311 556 588 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Припинити з 04.04.2014 року повноваження Ревізора Товариства Чернобровської К.М.

 

13 питання. Слухали: Про обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Виступила: Голова засідання чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізора Товариства строком на три роки з числа наступних кандидатів

  • Ожина Дмитро Григорович;
  • Чернобровська Кароліна Миколаївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Ожина Дмитро Григорович – 3 849 554738 голосів;

«за» кандидата Чернобровська Кароліна Миколаївна – 462 001 850 голосів.

Рішення прийнято.  

Вирішили:

1.       Обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особі Ожини Дмитра Григоровича.

2.       Ухвалили рішення про те, що Ревізор Товариства приймає на себе обов’язки з 07.04.2014 року.

 

14 питання. Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

Виступила: Голова засідання чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 311 556 588 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.        Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

2.       Уповноважити директора Товариства Прица М.Є. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

 

15 питання. Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 311 556 588 голосів, що складає 86,2311 % від загальної кількості голосів акціонерів,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О. запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила збори.

 

 

Голова зборів                                                      _________________                  І.О. Кайстра

 

 

Секретар зборів                                     __________________                 А.О. Капітонова