Інформація емітентаРезультати перевірок  next  2011 - Висновок аудитора разом з фінансовою звітністю


 

 №4028 видане рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27

Вих. № 2012-1-89  від 05.03.2012 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ  ЦЕНТР»

 за 2011 рік

 

Акціонерам та Правлінню

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «КОМУНІКАЦІЙНИЙ  ФОНДОВИЙ  ЦЕНТР»

Національній комісії  з цінних паперів та фондового ринку

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»

Код ЄДРПОУ 

35281710

Місцезнаходження: 

м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7

Реєстраційні дані:

Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги 

зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) 

серії АБ №000597, видане 23.10.2007 року відповідно до Рішення ДКЦПФР від 23.10.2007 року №2070.  Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.

 

Керівник 

Іонова Олена Вікторівна

Інформація про аудитора 

Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2012 року.

Контактний телефон 

(056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Дату і номер договору на проведення аудиту

Договір 82-2011-А від 01.11. 2011р.

Дату початку та дату закінчення проведення аудиту

Початок проведення аудиту - 10.01.12р.; Закінчення проведення аудиту – 31.01.12 р.

 

Основні відомості про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КОМУНІКАЦІЙНИЙ  ФОНДОВИЙ  ЦЕНТР»

 

Повна назва

ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

Місцезнаходження: 

49000, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30

Код ЄДРПОУ

37006207

Реєстраційні дані: 

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:  25.03.2010 р., № 1 224 136 0000 049217

Види діяльності за КВЕД:

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов’язана з ними діяльність.

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

58.29 Видання іншого програмного забезпечення.

62.01. Комп’ютерне програмування

62.02 Консультування з питань інформатизації

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем

Керівник:

Разгонов Сергій Адамович

Контактний телефон:

(056) 373 97 93

 

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі - Товариство), баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

   На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» станом на 31 грудня 2011р. та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)»

1. Активи

За станом на 31.12.2011 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2011 року збільшились на 9,8% і відповідно складають 63487,8 тис. грн.

Збільшення активів відбулося за рахунок збільшення суми іншої поточної дебіторської заборгованості на 62166,8тис.грн. при зменшенні суми довгострокових фінансових інвестицій на 49990,2 тис. грн.

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

2. Зобов'язання

Станом на 31.12.2011р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2011р. збільшились до рівня 13485,6 тис. грн., тобто в 1,7 рази.

Збільшення зобов'язань відбулось за рахунок збільшення інших поточних зобов’язань на 5619,2 тис.грн.

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

3. Власний капітал

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та  у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

 

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис.грн.

Статутний капітал

50000

Нерозподілений прибуток

2,2

Збільшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році прибутку.

4. Вартість чистих активів

 

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2011р. становить 50002,2 тис.грн.

Вартість чистих активів визначено у урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (схвалені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485).

5. Сплата статутного капіталу

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2011 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого рішенням чергових загальних зборів акціонерів. Протокол б/н  від 04.04.2011р., зареєстровано 10.06.2011р. № 1 224 105 0003 049217)

Відповідно до зазначеної редакції Статуту статутний капітал Товариства становить 50 000 000 (П`ятдесят мільйонів) гривень. Статутний капітал поділяється на              5 000 000 000 (П`ять мільярдів) штук простих  іменних акцій, кожна номінальною вартістю 0,01 (Нуль) гривень, 1 (Одна) копійка.

Протягом звітного періоду збільшення статутного капіталу не проводилося.

6. Фінансовий результат за звітний період

За 2011р. Товариством отримано доходів у сумі 107891,1 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації фінансових інвестицій – 107543,5 тис.грн.

Витрати Товариства  за 2011 рік складають 107889,8 тис. грн.,

Основними складовими витрат є інші витрати, а саме витрати від операцій з цінними паперами – 107484,5 тис.грн., інші операційні витрати – 405,3 тис.грн.

На нашу думку інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2011року, у суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. По результатам фінансово-господарської діяльності 2011 року Товариство має чистий прибуток у сумі 1,3 тис.грн.

Інша інформація

7. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку.

8.1. Протягом 2011 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.

9. Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

10. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

11. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку, інформація про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2011 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до вимог чинного законодавства України.

Протягом 2011 року відбулися наступні дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

№ п/п

Особлива інформація

Зміст інформації

1

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

-

2

прийняття рішення про викуп власних акцій

-

3

факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Дата дії: 22.03.2011 р. Дія: лістинг. Найменування фондової біржі: ПАТ «ФБ «Перспектива». Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні; номінальна вартість: 0,01 грн. за одну акцію, загальна номінальна вартість: 50 000 000,00 грн.; кількість цінних паперів: 5 000 000 000 штук. Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках): 100%.

      Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 23 листопада 2010 р., № 1090/1/10, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

      Вид, тип та форма існування, випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездокументарна.

      Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: Наказ директора № 01-О від 17.03.2011 р. про включення в лістинг ПАТ «ФБ «Перспектива» цінних паперів емітента.

      Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі (ПАТ «ФБ «Перспектива»): 22.03.2011 р. Цінні папери включені до Біржового реєстру та внесені в Котирувальний список 2-го рівня лістингу акцій емітента згідно Рішення директора ПАТ «ФБ «Перспектива» № 11/03/22-01 від 22.03.2011 р.

      Права власників цінних паперів емітента, що знаходяться у лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива», визначені у Статуті ПАТ «ФБ «Перспектива».

 

4

отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

-

5

зміну складу посадових осіб емітента

1. Відповідно до Протоколу засідання чергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі–Товариство) (Протокол б/н від 04.04.2011 р.) для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів:

     

 

 

    1. з 04.04.2011 р. обрано на посаду Ревізора строком на три роки Чернобровську Кароліну Миколаївну (паспорт серія АЕ № 020341 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 16.01.1996 року), яка зареєстрована за адресою: м. Дніпропетровськ, Запорізьке шосе, 56/349), протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, головного бухгалтера. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями Товариства не володіє.

2. Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» від 15.11.2011р. (далі–Товариство):

    1. З 15.11.2011 року, на підставі заяви від 02.11.2011 р., з Іванько Артема Миколайовича (паспорт серії ЕС 361150 виданий 2-м відділом Керченського МУМВС України в Криму 26 липня 1997р.) знято обов’язки Директора

Товариства у звязку із переведенням на посаду начальника Центру сертифікації ключів. Посаду директора Товариства займав з 13.10.2010р. Іванько А.М. не має непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, акціями в статутному капіталі емітента не володіє.

 

 2. З 16.11.2011р. на підставі заяви від 15.11.2011р. Разгонова Сергія Адамовича (паспорт серії АК 910764 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 20.06.2000р.) призначено (безстроково) на посаду Директора Товариства. Разгонов С.А. не має непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, акціями в статутному капіталі емітента не володіє.

 

6

зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ПАТ "КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далі – Товариство) повідомляє, що 15.02.2011 р. від депозитарію ВАТ «Національний депозитарій України», який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства (ліцензія АВ № 189650 від 19.09.2006 р.) було отримано повідомлення про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) становить 2 685 563 855 (два мільярди шістсот вісімдесят п’ять мільйонів п’ятсот шістдесят три тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять) штук, що складає 53,7113% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) становить 2 130 052 396 (два мільярди сто тридцять мільйонів п’ятдесят дві тисячі триста дев’яносто шість) штук, що складає 42,6010% голосуючих акцій Товариства.

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) повідомляє, що 04.04.2011 р. від депозитарію ВАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 189650 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, відповідно до якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

      Пакет власника акцій Приватного акціонерного товариства "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 32987859) становив 53,7113% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПрАТ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" складає 80 865 640 (вісімдесят мільйонів вісімсот шістдесят п’ять тисяч шістсот сорок) штук простих іменних акцій, що становить 1,61740% голосуючих акцій Товариства.

 

 

 

      Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) становив 42,6010% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбання акцій, розмір частки ПАТ «Дом-Інвест» складає 2 930 132 396 (два мільярди дев’ятсот тридцять мільйонів сто тридцять дві тисячі триста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій, що складає 58,6026% голосуючих акцій Товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тера-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497058) шляхом придбання стало власником пакету простих іменних акцій Товариства у кількості 801 394 979 (вісімсот один мільйон триста дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот сімдесят дев’ять) штук, що становить 16,0279% голосуючих акцій Товариства.

      Публічне акціонерне товариство «Хіммет» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, код ЄДРПОУ 33473408 ) шляхом придбання стало власником пакету простих іменних акцій Товариства у кількості 501 743 355 (п’ятсот один мільйон сімсот сорок три тисячі триста п’ятдесят п’ять) штук, що становить 10,0349% голосуючих акцій Товариства.

3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) повідомляє, що 12.10.2011 р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, відповідно до якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

      Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) становив 58,6026% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПАТ «Дом-Інвест» складає 2 782 147 295 (два мільярди сімсот вісімдесят два мільйони сто сорок сім тисяч двісті дев’яносто п’ять) штук простих іменних акцій, що складає 55,6429% голосуючих акцій Товариства.

      Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Хіммет» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, код ЄДРПОУ 33473408) становив 10,0349% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПАТ «Хіммет» складає 716 743 355 (сімсот шітстнадцять мільйонів сімсот сорок три тисячі триста п‘ятдесят п’ять) штук простих іменних акцій, що становить 14,3349% голосуючих акцій Товариства.

 

7

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

-

8

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

-

9

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію

-

10

рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента

-

 

12. На нашу думку відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю.

13. На нашу думку стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства».

14. За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства.

15. Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

 

На нашу думку прийняття рішення про виконання значного правочину протягом звітного періоду здійснювалося Товариством у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

За даними Товариства протягом 2011 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

№ п/п

Зміст значного правочину

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності

(5 782 300,00)

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

 

1.  Д-23591/11  (02.12.11)            покупка облігацій           10 123 435,00 (17,5%)              Наглядова Рада

 

2.  Д-22873/11 о (13.12.11)          продаж облігацій              10 123 452,50            (17,5%)          Наглядова Рада

 

3.  Д-23341/11 а (20.12.11)           покупка акцій                   8 914 372,44               (15,4%)          Наглядова Рада

 

4. Д-240/201211/95 а (23.12.11)  продаж акцій                     8 914 473,00               (15,4%)         Наглядова Рада

 

5. Д-24487/11 а (15.12.11)             покупка акцій                  5 823 100,56               (10,1%)          Наглядова Рада

 

6. Д-23452/11 а (20.12.11)             продаж акцій                   6 111 003,60               (10,6%)          Наглядова Рада         

 

7. Б-244/261211/115 (27.12.11)   продаж акцій                     5 823 205,00               (10,1%)          Наглядова Рада

 

8. 11/12/28-01 (28.12.11)              продаж частки                  10 476 500,00             (18,1%)          Наглядова Рада

 

9. Б-25302/11 (29.12.11)               продаж акцій                    11 624 099,05   (20,1%)         Наглядова Рада

 

10.   Б-245/271211/86 (29.12.11)   продаж акцій                 10 517 042,00               (18,2%)          Наглядова Рада

 

11.  Б-24089/11 (29.12.11)             продаж векселів              13 284 684,63             (22,9%)          Наглядова Рада

 

12.  Д-25303/11  (29.12.11)           продаж векселів               9 133 276,28               (15,8%)          Наглядова Рада

 

13.  Д-25305/11  (29.12.11)           продаж векселів              11 624 099,05              (20,1%)          Наглядова Рада

 

 

Директор ТОВ АФ «АленАудит»                                                       О.В. Іонова

05.03.2012 р.

Примітки до фінансової звітності

ПУБліЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

  Фінансова звітність підприємства за 2011 рік. представлена в обсязі, передбаченому Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і включає:

·         Баланс форма №1-м;

·         Звіт про фінансові результати форма №2-м.

                                        Опис обраної облікової політики

Обрана облікова політика  відповідає  вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2011 році базувалася на принципах, викладених в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Метод нарахування амортизації  об’єктів основних засобів нараховується  прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання.

Метод нарахування амортизації по групі «Інші необоротні матеріальні активи» проводяться:

- прямолінійним методом

-  в першому місяці використання об`єкта у розмірі 100% його вартості.

Метод оцінки  вартості запасів  - метод ідентіфікованої собівартості.

Метод оцінки фінансових інвестицій  - по собівартості.

Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi: - по чистiй реалiзацiйнiй вартостi.

Оцiнка зобов'язань - по сумi погашення.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп’ютерної програми „1С-бухгалтерія”.

                          Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

На балансі підприємства за станом на 31 грудня 2011 р.  знаходяться основні засоби по залишковій вартості 208,2 тис. грн.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів    здійснюється згідно з П(С)БО №7 „Основні засоби”. Основними засобами  визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше  1 000 грн.

Іншими необоротними матеріальними активами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю менше  1 000 грн. Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2011 р. складає 33 %.

 Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній  вартості необоротних активів складає на 31.12.2011 року відсутня.

Втрати від зменшення корисності основних засобів  у звітному періоді не визнавались.

                Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись, на кінець року відсутня.

Основні засоби, вилучені на кінець звітного періоду для продажу, відсутні.

Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.

Непередбачувана орендна плата у звітному періоді відсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.

Угоди на придбання у майбутньому основних засобів станом на 31.12.2011 р. відсутні.

                                                      Фінансові інвестиції

           До складу статті «Поточні фінансові інвестиції» Балансу включено фінансові інвестиції в сумі 684,3 тис. грн., у. т.ч. 350 тис. грн. фінансові інвестиції в акції, 334,3 тис. грн. в інші.                                                                                                                                      Дебіторська заборгованість

Визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості підприємством проводиться відповідно до  П(С)БО  №10 „Дебіторська заборгованість”. Станом на 31.12.2011 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 29,1 тис. грн. Резерв сумнівних боргів підприємством  в 2011 році не створювався в зв’язку з відсутністю  суттєвих та значних сум  сумнівної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість  пов’язаних сторін станом на 31.12.2011 р. відсутня.

До складу  іншої дебіторської заборгованості включені заборгованості, які не підлягають відображенню в складі інших статей обліку дебіторської заборгованості, а саме  розрахунки за операціями з цінним паперами (62424,3 тис. грн. ), розрахунки за іншими операціями (32,5 тис. грн.).

                                                         Грошові кошти

         До складу грошових коштів на 31.12.2011 р. включені залишки коштів на поточних  рахунках у національній валюті      6,1 тис. грн.;

         Негрошові операції, пов’язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю на протязі 2011 року не здійснювалися.

                                                                         Власний капітал

 

         Власний  капітал підприємства включає статутний капітал, нерозподілений прибуток.

         Протягом звітного періоду змін в розмірі статутного  капіталу не відбувалось.

Станом на 31.12.2011р. розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів. Протокол б/н  від 04.04.2011р., зареєстровано 10.06.2011р.)

номер запису 1 224 105 0003 049217.

Відповідно до зазначеної редакції Статуту,  статутний фонд становить 50 000 000 (Пятдесят мільйонів) гривень. Статутний фонд поділяється на      5000000000 (Один мільярд)  штук простих  іменних акцій, кожна номінальною вартістю0,01 (Нуль) гривень, 1 (Одна) копійка.

   Статутний капітал сплачено повністю.

         За рахунок отриманого прибутку за результатами діяльності у 2011 році нерозподілений прибуток станом на 31.12.2011 р. складає 2 ,2тис. грн. Прибуток за 2011 рік склав – 0,9 тис. грн.

         Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України  N 435-IV від 16 січня 2003 року. Чисті активи на початок періоду становили  50 000,9  тис. грн., на кінець періоду 50 002,2 тис. грн.  Чисті активи протягом року збільшились на 1,3 тис. грн.  Чисті активи перевищують статутний капітал на 2,2 тис грн.

Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства в поточному  та попередньому році не створювалося.

                            Поточні зобов’язання

До складу статті „Інші поточні зобов’язання” станом на 31.12.2011 р. включені зобов’язання, які не підлягають відображенню в складі інших  статей обліку кредиторської заборгованості  на суму  -  13420,4 тис. грн..(розрахунки по операціях з цінними паперами). Непередбачених зобов’язань підприємство не має.

Облік фінансових результатів за 2011 рік.

          Облік фінансових результатів відповідає вимогам  П(З)БУ №3 "Звіт про фінансові результати" і П(З)БУ №15 "Доходи",  П(З)БУ №16  "Витрати". Податковий облік доходів здійснюється відповідно до  Податкового Кодексу від 02.12.2010 року № 2755-VI.

При визначенні доходу та витрат  в звітному періоді використовувався метод  нарахування. Доходи та витрати  визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

Витрати  у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу,  для отримання якого вони були здійснені.

За підсумками діяльності за 2011 р. підприємством отримано прибуток  у розмірі 1,3 тис. грн.

Надзвичайних доходів та витрат на підприємстві не було.

         Прибуток на акцію

Середньорічна кількість простих акцій – 5 000 000 000  шт.

      Скоригована середньорічна кількість простих акцій – 5 000 000  000шт.

      У звітному періоді додаткового випуску акцій не було.

         Інвентаризація активів та забов язань

Інвентаризація активів та забов язань на 31.12.2011р. ПАТ «КФЦ»

не здійснювало.

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

При складанні фінансової звітності за 2011 рік окремі статті, що відображають  залишки на початок періоду не зазнали змін в порівнянні з їх значеннями в фінансової звітності за 2010 рік.

 

 

Керівник                                                                Разгонов С.А.

 фінансова звітність форма 1, 2