Інформація емітентаРезультати перевірок  next  Висновок Ревізора за 2012р.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок Ревізора  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2012 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У відповідності із пунктом 12.8. Статуту Товариства Ревізором чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства  Чернобровською К.М. була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

 

Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

- Закону України «Про акціонерні товариства»,

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування»;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. N 419, Листі Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його роботи 2012 рік. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2012 року, Звіту про фінансові результати за 2012 рік, складених відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.                                                                              

                                                                                                                          

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній

Усього активів 

51192

 

63488

Основні засоби 

215

208

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

57

89

Сумарна дебіторська заборгованість 

51

62,5

Грошові кошти та їх еквіваленти 

9

6

Нерозподілений прибуток 

3

2

Власний капітал 

50000

 

50002

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

1189

13486

Чистий прибуток (збиток) 

3

2

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5000000

5000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

7

7

 

     За станом на 31.12.2012 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року зменшились на 19,35 % і відповідно складають 51200 тис. грн.

 

     Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення суми іншої поточної дебіторської заборгованості на 46711 тис. грн. при одночасному збільшенні суми поточних фінансових інвестицій на 28150 тис. грн.

 

      Станом на 31.12.2012р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2012р. зменшились до рівня 1195 тис. грн., тобто в 11,3 рази.

 

Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення сумі інших поточних зобов’язань на 12319 тис. грн.

 

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та  у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис.грн.

Статутний капітал

50000

Нерозподілений прибуток

5

 

Збільшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році прибутку.

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. становить 50005 тис.грн.

 

      За 2012р. Товариством отримано доходів у сумі 95710 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації фінансових інвестицій – 95496 тис. грн.

 

      Витрати Товариства  за 2012 рік складають 95709 тис. грн.,

      Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 427 тис. грн. та інші  витрати (собівартість реалізованих фінансових інвестицій) – 95280 тис. грн.

       Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 2 тис. грн. 

 

За даними Товариства протягом 2012 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

№ п/п

Зміст значного правочину

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності, 5 млн. грн

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

1

ДД-235/101212/48 (10.12.12)          

Продаж векселів

10,543млн -  21,1%

Наглядова Рада

2

111623;БВ-16351/12 (15.11.12)

Продаж облігацій

5,302 млн – 10,6%

Наглядова Рада

3

111632;БВ-16351/12 (15.11.12)

Продаж облігацій

5,308 млн – 10,6%

Наглядова Рада

4

111619;БВ-16351/12 (15.11.12)

Продаж облігацій

5,306 млн – 10,6%

Наглядова Рада

5

ДД-18554/12 с(25.12.12)        

Продаж сертифікатів

9, 974 млн – 19,95%

Наглядова Рада

6

ДД-244/211212/45 (21.12.12)          

Покупка акцій

10,611млн - 21,22%

Наглядова Рада

7

ДД-18343/12 (24.12.12)          

Покупка акцій

16,934млн- 33,87%

Загальні збори акціонерів

8

111622;БВ-16351/12 (15.11.12)

Покупка облігацій

5,303 млн – 10,6%

Наглядова Рада

9

111631;БВ-16351/12 (15.11.12)

Покупка облігацій

5,306 млн – 10,6%

Наглядова Рада

10

111618;БВ-16351/12 (15.11.12)

Покупка облігацій

5,307 млн – 10,6%

Наглядова Рада

11

 ДД-16871/12 (24.12.12)                                         

Покупка сертифікатів

10,114 млн- 20,22%

Наглядова Рада

 

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

 

Висновок:

 

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» про результати господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

 

                                                                  

 

 

Ревізор  ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ  ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»                  ______________       /К.М. Чернобровська/