Інформація емітентаРезультати перевірок  next  26.04.2016р. Аудиторський висновок за 2015р. разом з фінансовою звітністю


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо річної фінансової звітності за 2015 рік

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

 

 

Цей Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) адресується:

-               Акціонерам та Наглядовій раді ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»;

-               Керівництву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»;

-               Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою «ФІНЕКС-АУДИТ» (надалі за текстом – Аудитор) був проведений аудит річної фінансової звітності за 2015 рік, що додається, ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (надалі за текстом – ПАТ «КФЦ») у складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2015 року; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2); Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3); Звіт про власний капітал (форма № 4); Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12. 2015 рік (надалі за текстом – Фінансова звітність за 2015 рік).

Фінансова звітність за 2015 рік ПАТ «КФЦ» складена за концептуальною основою загального призначення, а саме – за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Датою першого застосування МСФЗ для складання фінансової звітності ПАТ «КФЦ » є 01 січня 2012 р.

Відповідальність управлінського персоналу товариства за фінансову звітність

Управлінський персонал ПАТ «КФЦ» несе відповідальність за складання Фінансової звітності за 2015 рік у відповідності до МСФЗ, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки

Відповідальність Аудитора

Відповідальністю Аудитора є висловлення думки на підставі проведеного аудиту Фінансової звітності за 2015 рік ПАТ «КФЦ». Аудиторська перевірка проведена згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг

Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання відповідних етичних норм, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що Фінансова звітність за 2015 рік не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур, які направлені на отримання достатніх аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка міститься у фінансовій звітності. Вибір процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцінку ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.  Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитором було розглянуто заходи внутрішнього контролю ПАТ «КФЦ» щодо підготовки та складання  Фінансової звітності за 2015 рік з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ПАТ «КФЦ». Аудит також включав оцінку відповідності використання окремих положень облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання Фінансової звітності за 2015 рік.

Розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників був визначений відповідно до професійної думки Аудитора у розмірі не більше 5% від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов’язань і власного капіталу.

Аудитор вважає, що отримані достатні та належні аудиторські докази для висловлення думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Під час проведення аудиту існували певні обмеження обсягу перевірки, зокрема Аудитор не спостерігав за інвентаризацією, оскільки ця дата передувала даті укладання договору на проведення аудиту. Але, на думку Аудитора, зазначені обмеження не призведуть до суттєвого перекручування Фінансової звітності за 2015 рік і не зроблять значного впливу на фінансовий стан ПАТ «КФЦ».

Умовно-позитивна думка

На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно позитивної думки», Фінансова звітність за 2015 рік ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2015 р., фінансові результати його діяльності та рух грошових коштів за 2015 рік, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Додатки:

-  Фінансова звітність за 2015 рік ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР».

Цей Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) складений і підписаний 22 лютого 2016 року у місті Харкові, Україна.

 

Аудитор

 

Мозгова І.Є.

 

 

 

 

 

Директор                                                                                      Крімерман Л.О.

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірма «ФІНЕКС-АУДИТ»

 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3095, видане за рішенням Ау­диторської Палати України № 118 від 26.12.. 2002 р., дію подовжено до 27.09. 2017 р.

 

 

 

Свідоцтво про  внесення  до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Свідоцтво № 48, серія та номер П 000048, внесено за рішенням НКЦПФР від 12.03.2013 р. (дійсне до 27.09.2017 р.)

 

Сертифікат аудитора Мозгової Ірини Євгенівни серія А № 006621, виданий рішенням Аудиторської Палати України № 176/10 від 26.04.2007 р., термін чинності продовжено до 26.04.2017 р

 

 

 

Сертифікат аудитора Крімерман Лади Олександрівни серія А № 006274, виданий рішенням Аудиторської Палати України № 176/10 від 26.04.2007 р., термін чинності продовжено до 26.04.2017 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

 

Фінансова звітність згідно з МСФЗ

за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року

1.         Сфера діяльності

Публічне акціонерне товариство «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі - «Компанія») було створено у зв’язку з реорганізацією ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (протокол №09/11/27-01 від 25- 27 листопада  2009 року) шляхом виділу з нього ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», та зареєстроване 25 березня 2010 року, та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України.

Основною діяльністю Компанії є надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації; впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації; надання послуг електронного цифрового підпису.

Юридична адреса Компанії: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд 30.

 

2.         Основи підготовки фінансової звітності

Заява про відповідність

Ця фінансова звітність підготовлена ​​відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі - МСФЗ).

Основа складання фінансової звітності

Ця фінансова звітність була підготовлена ​​відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю, за винятком оцінки окремих фінансових інструментів по поточним ринковим цінам, згідно МСФЗ № 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»

Функціональна валюта та валюта подання

Фінансова звітність представлена ​​в українській гривні, що є функціональною валютою Компанії. Вся фінансова інформація, представлена ​​в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не вказано інше.

Операції в інших валютах розглядаються, як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом НБУ, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом, що діє на звітну дату. Всі курсові різниці відображаються у звіті про сукупний дохід за період.

Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому

Фінансова звітність булла підготовлена виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності.

При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Компанія функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками світової економічної кризи. Стабілізація економічної ситуації в Україні буде значною мірою залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, що будуть здійснюватися урядом України. У той же час не існує чіткого уявлення того, яких заходів вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з відсутністю чіткого плану заходів уряду по виходу з кризи неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Компанії. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Компанії та здатність Компанії обслуговувати і платити за своїми боргами в міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

Застосування нових стандартів та інтерпретацій

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, Компанія застосувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов’язковими для застосування при складанні річної звітності, починаючи з 1 січня 2012 р. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Компанії.

 

Стандарти та інтерпретації, випущенні, але ще не застосовані

На дату затвердження фінансової звітності Компанії наступні стандарти та інтерпретації були випущені, але не вступили в силу:

Стандарти та інтерпретації

 

Застосовуються до річних звітів, що починаються не раніше

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (змінений)

 

1 січня 2016

МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»

 

1 січня 2018

 

За рішенням керівництва Компанія МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до    дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність за період, що закінчується 31 грудня 2015 року, оскільки Компанія не входить в сферу дії цього стандарту.

Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то керівництвом Компаніі прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2015 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань. Тому положення цього стандарту суттєво впливає на фінансову звітність Товариства.

 

Зміни в обліковій політиці

Компанія вперше застосувала МСФЗ в 2012 році. В зв’язку з цим, застосування облікової політики, яка була використана при підготовці даної фінансової, а також застосування нових стандартів та інтерпретацій не є зміною облікової політики.

3.         Основні положення облікової політики

Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до всіх періодів, представлених у цій фінансової звітності.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи Компанії, в основному, включають науково технічні розробки, що використовуються для виготовлення продукції та ліцензії на ліцензовані види діяльності. Витрати на створення та придбання нематеріальних активів капіталізуються на основі витрат, понесених при їх створенні. Витрати на придбання та створення нематеріальних активів рівномірно амортизуються протягом терміну їх використання. При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у роках):

Право власності на науково технічні розробки

 

10

Ліцензії

 

5-10

Право власності на товарні знаки

 

10

 

Очікувані терміни корисного використання та методи нарахування амортизації переглядаються у кінці кожного звітного року. У випадку необхідності проводяться відповідні зміни в оцінках, щоб врахувати їх ефект у майбутніх звітних періодах.

Основні засоби

Об’єкти основних засобів відображаються по фактичній собівартості за вирахуванням накопичених сум амортизації та збитків від знецінення. Щорічно керівництво Компанії визначає відхилення залишкової вартості основних засобів від їх справедливої вартості. У випадку виявлення суттєвих відхилень проводиться їх переоцінка. З цією метою залучається професійний оцінщик. У подальшому переоцінка основних засобів проводиться з достатньою регулярністю, щоб не допустити суттєвої різниці балансової вартості від тієї, яка б була визначена з використанням справедливої вартості на кінець звітного періоду.

Дооцінка балансової вартості, у результаті переоцінки основних засобів, відноситься на резерв з переоцінки, що відображений у розділі власного капіталу звіту про фінансове становище, крім тієї частини, в якій вона відновлює суму зменшення вартості  від переоцінки того самого активу, раніше визнаного в прибутках або збитках. Уцінка балансової вартості включається в прибутки чи збитки, за винятком випадків, коли уцінка безпосередньо компенсує дооцінку балансової вартості того самого активу в попередньому періоді і відноситься на зменшення резерву з переоцінки. Накопичена на дату переоцінки амортизація основних засобів перераховується пропорційно зміні балансової вартості активу в брутто-оцінці таким чином, щоб балансова вартість активу після переоцінки була рівна його переоціненій вартості.

Різниця між амортизацією, нарахованою на первісну вартість активу, та амортизацією, нарахованої на балансову вартість активу, щорічно перекласифікується з резерву з переоцінки в нерозподілений прибуток. Після вибуття активу залишковий резерв з переоцінки такого активу перекласифікується в нерозподілений прибуток.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного використання відповідних активів. При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у роках):

 

Земля

 

Не амортизується

Будівлі та споруди

 

50-100

Виробниче обладнання та інвентар

 

5-20

Транспортні засоби

 

8-20

Офісні меблі та обладнання

 

5-15

Інші

 

5-15

 

При проведенні технічних оглядів, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовій вартості об'єкта основних засобів, якщо задовольняють критерії визнання.

Основний засіб знімається з обліку при його вибутті або у випадку, якщо від його подальшого використання не очікується отримання економічних вигід. Прибуток або збиток від вибуття активу (розраховується як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу), включається до звіту про сукупні прибутки та збитки за період, в якому визнання активу припиняється.

Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного фінансового року та коректуються в міру необхідності.

Інвестиційна нерухомість

Об’єкти інвестиційної нерухомості відображаються згідно моделі обліку по фактичним витратам за виключенням об’єктів, які призначені для продажу. Амортизація інвестиційної нерухомості нараховується за прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного використання. При розрахунку амортизації були використані наступні терміни корисного використання активів (у роках): 50 – 100 років.

Переведення до категорії інвестиційної нерухомості або виключення з даної категорії проводиться тільки при зміні призначення об'єкта, що підтверджується:

-          початком використання нерухомості як нерухомість, зайняту власником, при переведенні з інвестиційної нерухомості в категорію нерухомості, займаної власником;

-