Інформація емітентаРозкриття інформації  next  Повідомлення про проведення загальних зборів , що відбудуться 04.04. 2011р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до  ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє, що 04 квітня  2011 року о 11:00 годині, за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, офіс 205  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

          Реєстрація акціонерів проводитиметься з 10:00 год. до 10:30 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –                    04 квітня.2011 року.

 

Порядок денний:

           1 питання: Обрання секретаря засідання загальних зборів Товариства.

           2 питання:  Обрання лічильної комісії Товариства.

           3 питання:  Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.

          4 питання:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

          5 питання: Про розгляд висновку незалежного аудитора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 фінансовий рік.

          6 питання:  Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.

          7 питання: Створення резервного капіталу Товариства.

          8 питання:  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.

          9 питання: Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

          10 питання: Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

          11 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

          12 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.

 

 

В період до дати проведення чергових загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната № 205 у робочі дні, робочий час. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Іванько Артем Миколайович.