Інформація емітентаРозкриття інформації  next  Звіт за 3 квартал 2011 рокуЗміст
Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Квартальна інформація
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37006207
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Комунікаційний фондовий центр"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "КФЦ"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район: Бабушкінський
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739591
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.09.2011

 

Вступ

 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (у подальшому - Товариство, Емітент, Підприємство) створене шляхом виділу з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» згідно рішення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 09/11/27- 01 від 27 листопада 2009 року) та здійснює діяльність відповідно Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

 

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Комунікаційний фондовий центр"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "КФЦ"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 37006207
      Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію А01, 058744
      Дата державної реєстрації 25.03.2010
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-97-93, 373-97-82
      Електронна поштова адреса емітента PAT_KFC@kfc.in.ua
      Спеціальний підрозділ емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутній
      Веб-сторінка kfc.proemitent.info
      Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 1 рік 7 місяців
      Термін діяльності Товариства не обмежується.

 

 

      Протягом звітного періоду емітент не здійснював купівлю/продаж понад 10% вартості активів іншої юридичної особи

 

 

      Вищим органом управлiння ПАТ "КФЦ" є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв та в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Поточною дiяльнiстю керує Директор ПАТ "КФЦ". Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iнші вiдокремлені структурні пiдроздiли протягом звітного періоду не створювались. Змiн в органiзацiйнiй структурi протягом звітного періоду не було.

 

 

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на кінець звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на кінець звітного року звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень
      Власний капітал на початок звітного періоду склав 50 000,9 тис. грн.
      Власний капітал на кінець звітного періоду склав 50004,5 тис.грн.
      Протягом звітного періоду рішення про зміну розміру або структури статутного капіталу не приймалось.
      Структура власного капіталу не змінювалась. Розмір власного каптіалу на кінець звітного періоду збільшився.

 

 

      До будь-яких об'єднань пiдприємств емiтент не належить, протягом звітного періоду до об’єднань підприємств не вступав.

 

 

      Загальні збори протягом звітного періоду не скликались.

 

 

Розділ II. Фактори ризику

 

      Дiяльнiсть Товариства не носить сезонного характеру. Iснує достатня кiлькiсть конкурентiв в сферi дiяльностi Товариства, що відноситься до ризиків фінансово-господарського стану емітента. Серед основних ризикiв в дiяльностi пiдприємства можливо видiлити:
      Політичні та макроекономічні ризики емітента, включають в себе: - ризик змiни правового середовища; - ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;- ризик, пов'язаний зi змiною кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство. Цей ризик є передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом. Також негативно впливають на дiяльнiсть товариства загальнодержавнi особливостi, а саме: постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, полiтична ситуацiя, податкова полiтика. Всi цi фактори можуть призвести до зменшення обсягiв виробництва та реалiзацiї товарiв, робiт, послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства. Це добре відображається у фінансовій звітності емітента.
      Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента відсутні.
      На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори: - полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори та чинне законодавство;- нестабiльнiсть в податковiй сферi, частi змiни i доповнення до неї призводять до нестабiльностi у виробництвi, до значних збиткiв i штрафних санкцiй;- високий рiвень оподаткування та великi санкцiї за несвоєчасну сплату податкiв;- низька фiнансова дисциплiна клiєнтiв Товариства, - посилення регулювання дiяльностi в сферi електронного цифрового пiдпису за рахунок збiльшення вимог до акредитованих центрiв сертифiкацiї та появи нових регуляторiв. Система оцінки ризиків відсутня.

 

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      Основнi види дiяльностi ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр": - оброблення даних, - розроблення стандартного програмного забезпечення, - iншi види дiяльностi у сферi розроблення програмного забезпечення, - дiяльнiсть, пов'язана з банками даних, - iнша дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї. Дiяльнiсть Товариства не носить сезонного характеру. Iснує достатня кiлькiсть конкурентiв в сферi дiяльностi Товариства. Протягом звітного періоду емітент не розпочинав нових видів діяльності.
      Основний вид послуг ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" - надання послуг електронного цифрового пiдпису акредитованим центром сертифiкацiї ключів (АЦСК).
      Послуги електронного цифрового підпису включають в себе:
      надання у користування надiйних засобiв електронного цифрового пiдпису;
      допомога при генерацiї вiдкритих та особистих ключiв;
      обслуговування посилених сертифiкатiв ключiв (формування, розповсюдження, скасування, зберiгання, блокування та поновлення);
      надання iнформацiї щодо чинних, скасованих i блокованих посилених сертифiкатiв ключiв;
      послуги фiксування часу, консультацiї та iншi послуги, визначенi Законом України "Про електронний цифровий пiдпис".
      Послуги електронного цифрового пiдпису використовуються для виконання правочинiв на фондовому ринку України. Основнi клiєнти АЦСК учасники фондового ринку України - торговцi цiнними паперами, андерайтери, емiтенти цiнних паперiв, фондовi бiржi та платiжнi системи.
      Торговцi цiнними паперами:
      укладання бiржових договорiв з використанням електронної торгової системи ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива";
      проведення розрахункiв за договорами щодо цiнних паперiв при використаннi електронної платiжної системи "РФС" ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї";
      подання звiтностi у виглядi електронних документiв до Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi";
      Андерайтери та емiтенти цiнним паперiв:
      Первинне розмiщення цiнних паперiв на органiзованому фондовому ринку України при використаннi електронної торгової системи ПАТ "Фондової бiржi "Перспектива".
      ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива":
      Органiзацiя юридично значущого електронного документообiгу при використаннi електронної торгової системи ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива".
      ПАТ "Фондова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї":
      Органiзацiї розрахункiв за договорами щодо цiнних паперiв при використаннi електронної платiжної системи "РФС" ПАТ "Фiнансова компанія "Сучаснi кредитнi технологiї".
      Послуги ЕЦП АЦСК ПАТ «Комунікаційний фондовий центр» можуть застосовуватись клієнтами для подання заяв на реєстрацію баз персональних даних до Державної служби з питань захисту персональних даних у вигляді електронних документів (у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних»).
      В рамках пiлотного проекту ДКЦПФР з надання професійними учасниками адмiнiстративних даних у вигляді електронних документів, надійні засоби ЕЦП та сервіси АЦСК ПАТ «Комунікаційний фондовий центр» було інтегровано до системи правового електронного документообігу («СПЕД») ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв".
      Для розширення галузi застосування послуг ЕЦП продовжується низка проектiв.
      Наразi ведуться роботи, щодо проходження центром сертифiкацiї ключiв ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" реєстрацiї та акредитацiї в Засвiдчувальному центрi Нацiонального банку України. Це дозволить в майбутньому iнтегрувати сервiси ПАТ "Коммунiкацiйний фондовий центр" в iнформацiйну iнфраструктуру банкiвськох системи України.
      Також ведуться роботи щодо адаптацiї сервісів АЦСК ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" для подання електронної звiтностi до Державної податкової адмiнiстрацiї України, пенсiйного фонду України, Держфiнмониторингу, використання Серед перспективних задач, для використання в системах Iнтернет-трейдингу на фондовому ринку України та для iнтеграцiї в системи електронного документообiгу.
      На 2011 р. планується перехід на використання новітніх технологій при наданні послуг ЕЦП. Це дозволить спростити інтегрування сервісів АЦСК ПАТ «Комунікаційний фондовий центр» до різноманітних інформаційних систем. Для цього буде проведена модернiзацiя програмно-технiчних комплексiв АЦСК Товариства. Модернiзацiя буде проведена в рамках договору про технiчне супроводження з виробником центру сертифiкацiї ключiв ТОВ "Автор". ТОВ "Автор", є основним постачальником засобiв ЕЦП, що використовуються для надання послуг ЕЦП АЦСК ПАТ "КФЦ".ТОВ "Автор" є лiдером серед розробникiв засобiв КЗI та ЕЦП на Українському ринку, в тому числi в банкiвськiй сферi. Технологiї ТОВ "Автор" аналогiчнi тим, що застосовуються в рiшеннях ПАТ "КФЦ", використовуються в Нацiональному Банку України, комерцiйних банках, платiжних органiзацiях, та державних пiдприємствах та установах. ТОВ "Автор" входить до складу Компанii "Октава Капiтал", що володiє та управляє низкою крупних IТ Компанiї як, Компанiя "Iнком", телекомунiкацiйний провайдер "Датагруп" та iншi.
      Товариство проводить свою діяльність тільки на території України. Експортну діяльність Товариство не здійснює.
      Прогнози на подальшу дiяльнiсть: збiльшення обсягiв надання Товариством послуг за основними видами дiяльностi, розширення сфери надання послуг, полiпшення фiнансового стану, отримання прибуткiв. Стратегiя розвитку подальшої дiяльностi Товариства базується на потенцiйному збiльшенi кiлькостi клiєнтiв за рахунок розширення галузi застосування послуг Товариства, спрощення процедур

 

 

      Змін в системі збуту продукції, які відбулися протягом звітного періоду не було. Основнi клiєнти акредитованого центру сертифiкацiї ключiв учасники фондового ринку України - торговцi цiнними паперами, андерайтери, емiтенти цiнних паперiв, фондовi бiржi та платiжнi системи.
      Предметом договору є надання наступних послуг:
       надання консультацій з питань інформатизації (допомога при генерації ключа),
       надання надійних засобів електронного цифрового підпису
       послуги з оброблення даних при обслуговуванні сертифікату відкритого ключа
       блокування сертифікату відкритого ключа, розблокування сертифікату відкритого ключа, скасування сертифікату відкритого ключа та внесення даних до списку відкликаних сертифікатів, розповсюдження (публікація) сертифікатів відкритих ключів через Інтернет-сайт АЦСК;
       послуги фіксування часу;
       інші послуги, визначенi Законом України "Про електронний цифровий пiдпис".
      Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.

 

 

      Ліцензій, дозволів протягом звітного періоду емітент не отримував. Товариство не набувало протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та не придбавало об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність.

 

 

      Полiтику щодо дослiджень та розробок Товариство не проводило, таким чином витрати на дослiдження та розробки Товариство за звiтний рiк не здiйснювало.
      Суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій, що пов'язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітного періоду, не було.

 

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

 

      Первісна вартість основних засобів на початок звітного року: 305,1 тис. грн.
      Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 307,7 тис.грн.
      Залишкова вартість основних засобів на початок звітного року: 244,7 тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 216,1 тис. грн.
      Знос основних засобів на початок звітного року складає 60,4 тис. грн.
      Знос основних засобів на кінець звітного року складає 91,6 тис. грн.
      Переоцінки основних засобів за звітний період не проводилося.
      Метод нарахування амортизації прямолінійний.
      Придбання та модернізація обладнання та інших активів не відбувалось.
      У звітному періоді не відбулося змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів.
      Витрати на амортизацію за звітний період склали 10 тис.грн.
      Протягом звітного періоду основні засоби в заставу не надавались.
      Протягом звітного періоду у відношені основних засобів не виникали передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження
      У звітному періоді було вилучено з експлуатації та продано основні засоби на суму 21418,99 грн. (з початку року)
      У звітному періоді було придбано основних засобів на суму 24000 грн. ( з початку року)
      Протягом звітного періоду в емітента були відсутні основні засоби що тимчасово не використовувалися, повністю амортизовані основні засоби та отримані за рахунок цільового фінансування
      Протягом звітного періоду не було змін розміру додаткового капіталу.
      Станом на кінець звітного періоду в емітента відсутнє незавершене будівництво.
      Витрат на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період не було.
      Втрати від зменшення корисності, сума вигід від відновлення корисності не визнавались.
      На балансі підприємтва незавершене будівництво не обліковується, з причин його відсутності.

 

 

      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

 

      Загальна кількість працівників емітента на кінець звітного періоду (осіб) - 7, в тому числі:
      Осiб, якi працюють за сумiсництвом (1година на день) – 4
      Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (4 години на день) - 3
      Фонд оплати працi – 18281,08 грн. ( з початку року на кінець звітного періоду), 6,195,33 грн. - за 3 квартал
      Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутня.

 

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

      Змін в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень протягом звітного періоду не було.

 

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Чернобровська Кароліна Миколаївна - Ревізор, 6 місяці 1973 вища 0 0 0 0 0 0 Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології" (кодза ЄДРПОУ 34513446), головний бухгалтер
Іванченко Раїса Миколаївна - Член Наглядової Ради, 1 рік 6 місяців 1956 вища 0 0 0 0 0 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Темп-Інвест", код за ЄДРПОУ 34823292, директор
Іванько Артем Миколайович - Директор,12 місяців 1981 вища 0 0 0 0 0 - Посад в інщих юридичних особах не займає
Філіпська Ірина Вікторівна - Голова Наглядової Ради, 1 рік 6 місяців 1972 вища 0 0 0 0 0 - Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами "Академія Інвестментс", код за ЄДРПОУ 32836032, директор
Ващенко Нонна Григорівна - Член Наглядової Ради, 1 рік 6 місяців 1948 вища 0 0 0 0 0 - Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами "Академія Інвестментс", код за ЄДРПОУ 32836032, заступник директора з інвестиційної діяльності

 

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8
               

 

      ПАТ "КФЦ" не має дочірніх або залежних підприємств

 

 

      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
      Відомості щодо процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні.

 

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

      Кількість учасників емітента на кінець звітного періоду - 26
      На кінець звітного періоду перебувають в обігу 5000000000 (п’ять мільярдів) штук простих іменних акцій.

 

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Публічне акціонерне товариство "Тера-Інвест" 34497058 8013949.79 0 8013949.79 16.0279 16.0279
Публічне акціонерне товариство "Хіммет" 33473408 7167433.55 0 7167433.55 14.3349 14.3349
Публічне акціонерне товариство "Дом-Інвест" 34497042 27821472.96 0 27821472.96 55.6429 55.6429

 

      Місцезнаходження ПАТ "Дом-Інвест": м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30
      Місцезнаходження ПАТ "Тера-Інвест": м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30
      Місцезнаходження ПАТ "Хіммет": м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40-Б, блок 1
      Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі зазначається у гривнях.

 

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

      ПАТ "КФЦ" не має дочірніх або залежних підприємств. Операцій з афілійованими особами не було. Правочини з власниками істотної участі, членами виконавчого органу,членами нагдядової ради, членами виконавчого органу іншими афілійованими особами не здійснювалися.

 

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

      Судових процесів, стороною в яких виступав емітент протягом звітного періоду не було. Факту виплати штрафних санкцій протягом звітного періоду не було.

 

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

 

      Тип акцій (прості, привілейовані) - прості
      Форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна
      номінальна вартість акції 0,01 (одна) копійка;
      Кількість акцій, які перебувають в обігу 5 000 000 000 (п’ять мільярдів) штук
      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення станом на кінець звітного періоду - всі акції розміщені
      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні
      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 23 листопада 2010 року, №1090/1/10, дата видачі 05.01.2011р.
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
     
      Рішення про зміну прав власників акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось.
      Емітент не здійснював випуск привілейованих акцій.

 

 

      Додаткового випуску акцій станом на кінець звітного періоду не було.

 

 

      Рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році протягом звітного періоду емітентом не приймалось

 

 

      Загальними зборами емітента рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

 

      Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітент не має.

 

 

      Облігації емітент не випускав.

 

 

      Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів) відсутня.

 

 

      Рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) у поточному році станом на кінець звітного періоду емітентом не приймалось.

 

 

      Протягом звітного періоду акції емітента пройшли процедуру лістингу
      Дата дії: 22.03.2011 р. Дія: лістинг. Найменування фондової біржі: ПАТ «ФБ «Перспектива». Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні; номінальна вартість: 0,01 грн. за одну акцію, загальна номінальна вартість: 50 000 000,00 грн.; кількість цінних паперів: 5 000 000 000 штук. Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках): 100%.
      Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 23 листопада 2010 р., № 1090/1/10, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Вид, тип та форма існування, випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездокументарна.
      Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: Наказ директора № 01-О від 17.03.2011 р. про включення в лістинг ПАТ «ФБ «Перспектива» цінних паперів емітента.
      Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі (ПАТ «ФБ «Перспектива»): 22.03.2011 р. Цінні папери включені до Біржового реєстру та внесені в Котирувальний список 2-го рівня лістингу акцій емітента згідно Рішення директора ПАТ «ФБ «Перспектива» № 11/03/22-01 від 22.03.2011 р.
      Права власників цінних паперів емітента, що знаходяться у лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива», визначені у Статуті ПАТ «ФБ «Перспектива».
     
      Найвища ціна за акцію протягом звітного періоду 0,0926 грн.
      Найнижча ціна за акцію протягом звітного періоду 0,0658 грн.

 

 

      Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі 450 000 000грн.

 

 

      Облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №581322, видана 19.09.2006р., строк дії: 19.09.2006 року - 19.09.2016 року.
      Змін протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було

 

 

      Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України
     
     
     

 

 

      Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) відсутня.

 

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
 

 

      Товариство не веде бухгалтерський облік відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Тому фінансова звітність відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня.

 

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

 

      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      Витрати Товариства відповідно до Звіту про фінансові результати за 9 місяців 2011 року станом на 30.09.2011р. склали 326.9 тис. грн. Джерело покриття витрат - доходи. Чистий прибуток Товариства складає 3.6 тис. грн.
      Основних змін у фінансово-господарській діяльності Товариства протягом звітного періоду не відбувалося.Стратегiя розвитку подальшої дiяльностi Товариства базується на потенцiйному збiльшенi кiлькостi клiєнтiв за рахунок розширення галузi застосування послуг Товариства, спрощення процедур та вимог для можливостi користування послугами Товариства, полiпшення рiвня супроводження клiєнтiв Товариства, оперативної адаптацiї послуг Товариства до вимог клiєнтiв та законодавчої бази, та включає в себе наступнi напрямки:
      використання послуг електронного цифрового пiдпису Товариства професiйними учасниками фондового ринку для подання звiтностi у виглядi електронних документiв до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондових ринкiв;
      використання послуг електронного цифрового пiдпису Товариства учасниками фондового ринку електронної звiтностi до Державної податкової адмiнiстрацiї України, Пенсiйного фонду України, Держфiнмониторингу та iнших органiв виконавчої влади;
      застосування послуг електронного цифрового пiдпису Товариства при органiзацiї та користуваннi систем Iнтернет трейдингу на фондовому ринку України;
      Приведення регламентiв, договорiв та програмно-технiчних комплексiв Товариства у вiдповiднiсть змiн в законодавствi щодо нацiональної системи електронного цифрового пiдпису та захисту персональних даних;
      застосування послуг електронного цифрового пiдпису Товариства при органiзацiї внутрiшньодержавних банкiвських та небанкiвських платежiв банкiвськими установами, юридичними та фiзичними особами, за рахунок проведення акредитацiї в Засвiдчувальному центрi Нацiонального банку України та iнтеграцiї сервiсiв Товариства в електроннi платiжнi системи;
      застосування послуг електронного цифрового пiдпису Товариства при органiзацiї та використаннi юридично значущих систем електронного документообiгу, за рахунок iнтеграцiї сервiсiв Товариства в такi системи;
      застосування послуг товариства при експлуатацiї засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем та наданi послуг криптографiчного захисту iнформацiї (захищеннi канали передачi даних, органiзацiя захищеного доступу до Iнтернет сторiнок, системи захищеного зберiгання даних, системи автентифiкацiї), за рахунок iнтеграцiї сервiсiв Товариства в криптосистеми, розповсюдження та впровадження таких криптосистем серед iснуючих клiєнтiв Товариства, в том числi шляхом взаємодiї з Iнтернет асоцiацiєю України;
      надання послуг з органiзацiї захисту персональних даних в iнформацiйних системам клiєнтiв Товариства, за рахунок побудови комплексних систем захисту iнформацiї, впровадженi заходiв пiдвищення рiвня iнформацiйної безпеки у клiєнтiв Товариства.
     

 

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
 
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Іванько Артем Миколайович
Посада головного бухгалтера емітента Бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Гуржий Наталія Анатоліївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37006207
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Комунікаційний фондовий центр"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "КФЦ"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 49000
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район Бабушкінський
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця Леніна
1.1.10. Будинок 30
1.1.11. Корпус  
1.1.12. Офіс / квартира  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва серія А01 №058744
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 25.03.2010
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 50000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 50000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" 380537 26003030000614 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Оброблення даних 72.30.0
Консультування з питань інформатизації 72.10.0
Розроблення стандартного програмного забезпечення 72.21.0
Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення 72.22.0
Діяльність, пов’язана з банками даних 72.40.0
Інша діяльність у сфері інформатизації 72.60.0

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
  Чергові Позачергові
1 2 3
   
Вид загальних зборів*    
Дата проведення    
Кворум зборів**    

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.  
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" Акціонерне товариство 32987822 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел/факс 056 373-97-92 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 27.11.2009 498072
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива" Акціонерне товариство 33718227 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30, тел/факс 056 373-95-94 Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку, а саме: діяльність організатора торгівлі Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 31.08.2009 483591
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "КонцептАудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 36981054 м. Дніпропетровськ, вул. Московська, буд. 7, офіс 7, тел/факс 056 798 02 45 Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту Аудиторська палата України 25.03.2010 4354
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, тел/факс 0442791249 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 581322

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23.11.2010 1090/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000069926 прості бездокументарна іменні 0.01 5000000000 50000000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
         

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7
             

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
   
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
         

 

      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

 

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
           
1. Виробничого призначення 244.698 216.1 0 0 244.698 216.1
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 103.336 126.26 0 0 103.336 126.26
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 141.362 89.84 0 0 141.362 89.84
2. Невиробничого призначення 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
Інші 0 0 0 0 0 0
Усього 244.698 216.1 0 0 244.698 216.1

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
   
Розрахункова вартість чистих активів 50004.5 50000.9
Статутний капітал 50000 50000
Скоригований статутний капітал 50000 50000
Опис* Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року. Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року.
Висновок** Розрахована вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) на 31.03.2011 року складає 50 015,1 тис.грн. , статутний капiтал складає 50 000,0 тис.грн. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України. Розрахована вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) на 31 грудня 2010 року складає 50 000,9 тис.грн. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
     

Фінансова звітність

 

Баланс
за 3 квартал 2011 року
  Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
   
          АКТИВ      
I. Необоротні активи      
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:      
     залишкова вартість 030 244.7 216.1
     первісна вартість 031 305.1 307.7
     знос 032 -60.4 -91.6
Довгострокові біологічні активи:      
     справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
     первісна вартість 036 0 0
     накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 040 49990.2 49990.2
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 50234.9 50206.3
II. Оборотні активи      
Виробничі запаси 100 123.2 97.9
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
     чиста реалізаційна вартість 160 4.8 15.3
     первісна вартість 161 4.8 15.3
     резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 33.6 14.1
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 290.0 49.5
Поточні фінансові інвестиції 220 7135.3 7135.3
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
     в національній валюті 230 1.2 7.6
     у тому числі в касі 231 0 0
     в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0.3
Усього за розділом II 260 7588.1 7320.0
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 57823.0 57526.3
           
          ПАСИВ      
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 50000.0 50000.0
Додатковий капітал 320 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 0.9 4.5
Неоплачений капітал 360 0 0
Усього за розділом I 380 50000.9 50004.5
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 18.9 32.6
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
     з бюджетом 550 1.4 0.6
     зі страхування 570 0 0.3
     з оплати праці 580 0.6 0.7
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 7801.2 7487.6
Усього за розділом IV 620 7822.1 7521.8
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 57823.0 57526.3

     
 
*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 0

 

Звіт про фінансові результати
за 3 квартал 2011 року
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
   
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 199.5 0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 -8.5 0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 191.0 0
Інші операційні доходи 040 72.7 0
Інші доходи 050 70.5 0
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 334.2 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 0 0
Інші операційні витрати 090 -264.5 0
у тому числі: 091 0 0
  092 0 0
Інші витрати 100 -62.4 0
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 -326.9 0
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 7.3 0
Податок на прибуток 140 -3.7 0
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 3.6 0
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0