Інформація емітентаРозкриття інформації  next  Повідомлення про проведення загальних зборів, що відбудуться 26.03.2012р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ,            вул. Леніна, буд. 30 у відповідності до абз. 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що 26 березня 2012 року об 12:00 год. за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,                             вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів – 20.03.2012 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

4 питання:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.

7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

8 питання:  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік

9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

10 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.

 

   В період до дати проведення чергових загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната № 304 у робочі дні, робочий час. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Разгонов Сергій Адамович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» за 2011 рік  (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

63 488

57 823

Основні засоби 

208

245

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

49 990

Запаси 

89

123

Сумарна дебіторська заборгованість 

62 500

328

Грошові кошти та їх еквіваленти 

6

1

Нерозподілений прибуток 

2

1

Власний капітал 

50 002

50 001

Статутний капітал 

50 000

50 000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

13 486

7 822

Чистий прибуток (збиток) 

2

1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5 000 000

5 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

7

7

 


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у №33 Бюлетеня "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 17.02.2012р.