Інформація емітентаРозкриття інформації  next  Повідомлення про проведення загальних зборів, що відбудуться 23.12.2013р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «23» грудня 2013 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304  відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства –  17.12.2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1 питання: Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

4 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

5 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

В період до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо                     в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Приц Максим Євгенійович.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях НКЦПФР №218 від 18.11.2013р.