Інформація емітентаРозкриття інформації  next  26.02.2016р. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 04.04.2016р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «04» квітня 2016 року о 12:00 за адресою: 49000,м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 29.03.2016 року.  Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. 4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік. 6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 фінансовий рік. 7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.   9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.  10 питання: Про визначення порядку підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за наслідками діяльності у 2016 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

53625

60603

Основні засоби 

56

80

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

7

7

Сумарна дебіторська заборгованість 

43

1026

Грошові кошти та їх еквіваленти 

-

3

Нерозподілений прибуток 

12

4

Власний капітал 

50018

50007

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

3607

10596

Чистий прибуток (збиток) 

10

1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5000000000

5000000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

10

6

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Приц Максим Євгенійович

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №39 від 26.02.2016р

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Директор   Приц Максим Євгенійович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   26.02.2016
      (дата)