Інформація емітентаРозкриття інформації  next  06.03.2017р. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 06.04.2017р.


      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «06» квітня 2017 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, кімната 304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 31.03.2017 року. 

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. Проект рішення з першого питання: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.        

2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення з другого питання: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Іванченко Раїсу Миколаївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства –  Капітонову Альону Олександрівну.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Проект рішення з третього питання: 1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Проект рішення з четвертого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Проект рішення з п’ятого питання: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік. Проект рішення з шостого питання: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Проект рішення з сьомого питання: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.  Проект рішення з восьмого питання: 1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2016 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства. 2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

9 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення з десятого питання: 1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.  2. Уповноважити директора Товариства Самохвалова Д.Є. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства. Проект рішення з одинадцятого питання: Припинити з 06.04.2017 року повноваження Ревізора Товариства Ожини Дмитра Григоровича.

12 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

13 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства . Проект рішення з тринадцятого питання:            

1.  Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства на безоплатній основі.

2.  Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

14 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. Проект рішення з чотирнадцятого питання: 1.Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

 

15 питання: Зміна типу та найменування Товариства. Проект рішення з п’ятнадцятого о питання: Змінити  тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Комунікаційний фондовий центр» на Приватне акціонерне товариство «Комунікаційний фондовий центр» та визначити:  

1.       Повне найменування Товариства:

українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»;

російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММУНИКАЦИОННЫЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»;

англійською мовою:

PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «COMMUNICATION STOCK CENTRE».

2.       Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ « КФЦ »;

російською мовою: ЧАО «КФЦ»;

         англійською мовою: «CSC» РrJSC.

16 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Проект рішення з шістнадцятого питання: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну найменування вулиці, на якій зареєстровано місцезнаходження Товариства (з вулиці Леніна на вулицю Воскресенська),  зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміну типу та найменування Товариства.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові чергових загальних зборів акціонерів Товариства    Іванченко Раїсі Миколаївні.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Старенко Т.М. та Тарановій О.Ю., а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

62439

53625

Основні засоби 

35

56

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

7

7

Сумарна дебіторська заборгованість 

2082

43

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2

-

Нерозподілений прибуток 

7

12

Власний капітал 

50022

50018

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

12417

3607

Чистий прибуток (збиток) 

3

10

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5000000000

5000000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

10

10

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.csk.kfc.in.ua.

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Самохвалов Д.Є.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 06.03.2017 року № 44.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Директор ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»                                Д.Є. Самохвалов

                                                                                                                                                    06.03.2017