Інформація емітентаРозкриття інформації  next  28.02.19 Проекти рішень з питань порядку денного чергових заг-них зборів08.04.19


 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі по тексту – Товариство), повідомляє проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на «08» квітня 2019 року.

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Артемов Артем Олексійович; Член лічильної комісії: Біньовський Святослав Степанович.

2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Іванченко Раїсу Миколаївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Капітонову Альону Олександрівну.

3 питання: Затвердження порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

Звіт Директора Товариства – до 20 хв. Звіт Наглядової ради, звіт Ревізора Товариства та інші доповіді у відповідності до питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства – до 10 хв. Виступи з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства – до 2 хв. Запитання доповідачам необхідно подавати Голові чергових загальних зборів акціонерів Товариства в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення вказаних реквізитів, не розглядатимуться загальними зборами акціонерів Товариства.

4 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та заходи, затверджені Наглядовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту.

5 питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.     Взяти до відома  звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік;

2.     Діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною.

6 питання: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 фінансовий рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.     Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік фінансовий рік;

2.     Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2018 рік фінансовий рік;

3.     Діяльність Ревізора Товариства у 2018 році визнати задовільною.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 фінансовий рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 фінансовий рік.

8 питання: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 фінансовий рік, затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.     Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2018 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2.     Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

9 питання: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

10  питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Припинити з 08.04.2019 року повноваження Ревізора Товариства Рогожина Романа Руслановича.

11 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.  Обрати строком на три роки членів Ревізійної комісії (Ревізора) з числа кандидатів, запропонованих для обрання акціонерами Товариства.

2.     Ухвалили рішення про те, що члени Ревізійної комісії (Ревізор) приймають на себе обов’язки з 09.04.2019 року.

12 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.     Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства на безоплатній основі.

2.     Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

13 питання проекту порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.     Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори, договори про надання фінансових послуг. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

2.     Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Директор ПрАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»    В. Г. Середа