Інформація емітентаРозкриття інформації  next  Особлива інформація  next  09.02.2016 зміна 10%


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Приц Максим Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

04.02.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

37006207

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)373-95-91 (056)373-95-91

6. Електронна поштова адреса

PAT_KFC@kfc.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.02.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№25 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

08.02.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kfc.proemitent.info

в мережі Інтернет

09.02.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

31.12.2015

03.02.2016

Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

34497042

94.9975

95.0147

Зміст інформації:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далi – Товариство) повiдомляє, що 03.02.2016р. вiд депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства "Бiржова Група Перспектива" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) становив 94,9975% голосуючих акцiй (94,9975% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, розмiр частки ПАТ "БГП" складає 95,0147% голосуючих акцiй (95,0147% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства.
У полi дата облiку зазначається дата, станом на яку складений реєстр.