Інформація емітентаРозкриття інформації  next  Особлива інформація  next  24.06.2016р. Зміна складу посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Самохвалов Дмитро Євгенович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

21.06.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

37006207

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)373-95-91 (056)373-95-91

6. Електронна поштова адреса

PAT_KFC@kfc.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.06.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№118 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

23.06.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kfc.proemitent.info

в мережі Інтернет

24.06.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.06.2016

припинено повноваження

Директор

Приц Максим Євгенiйович

д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (надалi - Товариство) вiд 17.06.2016 р. прийнято рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви Прицом Максимом Євгенiйовичем  про припинення, покладених на нього повноважень директора Товариства за власним бажанням, припинити повноваження директора Товариства, покладенi на Прица М.Є., з 17.06.2016р. Перебував на данiй посадi з 17.09.2012р. (3 роки 9 мiсяцiв).
Вказанi вище особи
згоди на розкриття паспортних даних не надали, акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

17.06.2016

обрано

Директор

Самохвалов Дмитро Євгенович

д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (надалi - Товариство) вiд 17.06.2016 р. прийнято рiшення: 2. Обрати з 21.06.2016р. безстроково директором Товариства Самохвалова Дмитра Євгеновича на пiдставi його заяви, за основним мiсцем роботи з встановленням йому неповного робочого часу. Протягом останнiх п’яти рокiв за основним мiсцем роботи займав посади: iнженера-програмiста ТОВ «Бiт Продакшн», iнженера-програмiста ПАТ «КФЦ», за сумiсництвом обiймає посаду фахiвця ПАТ «Бiржова Група Перспектива».
Вказанi вище особи
згоди на розкриття паспортних даних не надали, акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.