Інформація емітентаРозкриття інформації  next  Особлива інформація  next  08.08.2017р. Зміна складу посадових осіб (директор)


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Середа Володимир Григорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

04.08.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

37006207

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)373-95-91 (056)373-95-91

6. Електронна поштова адреса

PAT_KFC@kfc.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.08.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 147 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

07.08.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.csk.kfc.in.ua

в мережі Інтернет

08.08.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

03.08.2017

припинено повноваження

Директор

Самохвалов Дмитро Євгенович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (далi - Товариство) вiд 03.08.2017 прийнято рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви Самохваловим Дмитром Євгеновичем про звiльнення з посади директора Товариства за власним бажанням, припинити повноваження директора Товариства, покладенi на Самохвалова Д.Є., з 03.08.2017. Перебував на данiй посадi 1 рiк 1 мiсяць (з 21.06.2016).
Зазначенi вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

03.08.2017

обрано

Директор

Середа Володимир Григорович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (далi - Товариство) вiд 03.08.2017 прийнято рiшення: 2. Обрати з 04.08.2017 безстроково директором Товариства за сумiсництвом Середу Володимира Григоровича на пiдставi його заяви з встановленням йому неповного робочого часу. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: iнженера з програмного забезпечення комп’ютерiв ТОВ «Фармвест плюс», iнженера-програмiста ТОВ «Бiт Продакшн» (основне мiсце), iнженера-програмiста ПАТ «КФЦ» (сумiсництво).
Зазначенi вище особи акцiями (часткою) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.