Інформація емітентаРозкриття інформації  next  Особлива інформація  next  23.06.2018р. зміна типу акціонерного товариства


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Середа Володимир Григорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

21.06.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

37006207

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)373-95-91 (056)373-95-91

6. Електронна поштова адреса

PAT_KFC@kfc.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.06.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 119 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

23.06.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.csk.kfc.in.ua

в мережі Інтернет

23.06.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

21.06.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

Зміст інформації:

18.04.2018р. Черговими загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далi – Товариство), протокол вiд 18.04.2018р. б/н, прийнято рiшення: змiнити тип та найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (до змiни) на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (пiсля змiни). Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та громадських формувань: 21.06.2018р.